Polityka prywatności – Laguna Fabryka Okuć

POLITYKA PRYWATNOŚCI LAGUNA FABRYKA OKUĆ

§ 1. Informacje ogólne
Kto jest administratorem Państwa danych?

 1. Polityka Prywatności Laguna Fabryka Okuć S.A określa zasady przetwarzania, gromadzenia, wykorzystania, ochrony i usuwania zgromadzonych danych osobowych przekazanych przez Użytkowników/Klientów/Kontrahentów w wszelkiego rodzaju umowach, serwisach elektronicznych w tym e-sklep, portal B2B i innych form przekazania danych osobowych. W dalszej części zwanej Laguna.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Spółka Laguna Fabryka Okuć S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) ul. Maszynowa 32A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000936019, NIP: 5252564348, REGON: 146860844 . Administratorem jest również Sprzedawca i Usługodawca systemów informatycznych obsługujących Laguna Fabryka Okuć.
 3. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzanych danych osobowych możliwy jest za pomocą wiadomości email wysłanej na adres info@laguna.pl

§ 2. Ochrona danych osobowych
Jak Laguna dba o przekazane dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.05.04).
 2. Pod pojęciem danych osobowych rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne i następuje za Państwa zgodą, jednakże w pewnych określonych przypadkach wyrażenie zgody może okazać się niezbędne. Brak wyrażenia zgody może skutkować niemożliwością prawidłowego korzystania z wszelkich funkcjonalności oferowanych przez Laguna.
 4. Wyjątkowo, dane osobowe przetwarzane są bez udzielenia zgody w celu zawarcia i wykonania umów, której są Państwo stroną lub też do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umów. Niepodanie danych osobowych w powyższym przypadku i w zakresie określonym formularzami w serwisach elektronicznych Laguna, skutkować będzie brakiem możliwości ich zawarcia. Zakres danych niezbędnych do realizacji umów zostanie Państwu przedstawiony w niniejszej Polityce Prywatności Laguna lub w dalszej korespondencji.
 5. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane bez wyrażenia zgody w przypadku, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. dane osobowe są niezbędne do wywiązania się z obowiązków ustawowych, w tym w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych), a ich brak uniemożliwi wykonanie tych obowiązków oraz gdy przetwarzanie to wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 6. W celu poznania praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych prosimy o zapoznanie się z dalszą częścią Polityki Prywatności.
 7. Laguna stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Państwa danych osobowych, dokładając przy tym szczególnej staranności, aby dane osobowe były:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty,
  b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
  c. adekwatne, stosowne i ograniczone do celu, w jakim są przetwarzane,
  d. przechowywane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
  e. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 8. Laguna wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W razie potrzeby środki te poddawane są przeglądom i uaktualniane.

Z jakich danych korzystamy? Jak długo przechowywane są dane?

 1. Administrator zbiera dane osobowe w celu realizacji związanych z korzystaniem z świadczeniem usług oferowanych przez Laguna oraz w celu wykonania czynności na żądanie osoby której dane dotyczą, w tym między innymi zawarcia umowy, jej realizacji oraz świadczenia obsługi posprzedażowej.
 2. Administrator przetwarza dane( maksymalny zakres) następujące dane osobowe:
  a. dane podane w formularzach w tym : formularzu rejestracji konta, formularzu kontaktowym, formularzu zamówienia, dane z treści umów tj. imię i nazwisko, e-mail, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres dostawy;
  b. dane z innych źródeł, w szczególności zebrane w formie plików cookies informacje takie, jak ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia urządzenia, ustawiony język, rodzaj przeglądarki, dane dotyczące Państwa aktywności na naszych serwisach elektronicznych oraz informacje o interakcjach z udostępnianymi treściami.
  c. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres dostawy. W przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą przetwarzane będą również dane identyfikujące tę działalność (nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres prowadzonej działalności/siedziby), dane identyfikujące przedstawiciela klienta.
 3. Zgromadzone dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez okres niezbędny do realizacji umów oraz wywiązania się przez Laguna z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
 4. W dalszym zakresie Państwa dane są przetwarzane przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie przedawnienia roszczeń.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane i przechowywane przez Laguna do czasu jej cofnięcia.
 6. Dane wykorzystywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji lub do czasu wniesienia sprzeciwu, jeżeli Laguna uzna sprzeciw za zasadny.

Jakie są podstawy przetwarzania danych? W jakich celach wykorzystujemy dane?

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 RODO. Wśród podstaw, na podstawie których będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, po spełnieniu określonych warunków, można wyróżnić:
  a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
  b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych wymaga zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. W przypadku, gdy przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie z pkt 1 lit. d powyżej – tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora – Laguna każdorazowo poinformuje Państwa o istnieniu takiego prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli nie znajduje on pokrycia w celach wymienionych w Polityce Prywatności.
 3. Wśród możliwych celów przetwarzania danych osobowych przez Administratora wyróżniamy:
  a. zawarcie i realizację umów o świadczenie usług lub podjęcie działań związanych z serwisami elektronicznymi na żądanie przyszłego Klienta przed ich zawarciem (dane osobowe są zatem przetwarzane w celu prowadzenia działań związanych z serwisami elektronicznymi Laguna, aby mogli Państwo w pełni korzystać z funkcjonalności i korzyści jakie oferują w tym poprzez składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy zakupowych, zarządzania zgodami w serwisie itp.);
  b. zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane osobowe są nam potrzebne do zrealizowania składanego zamówienia i prawidłowego wykonania zawartej umowy – bez odpowiednich informacji Laguna nie będzie w stanie zarezerwować, czy też wysłać do Państwa określonych produktów lub skontaktować się w ich sprawie);
  c. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji (dbając o jakość oferowanych produktów Laguna oferuje Klientom rozwiązania jedynie najwyższej jakości – mimo to, Laguna nie jest w stanie w pełni wykluczyć błędów produkcyjnych, które nie zostały wykryte w trakcie naszej rygorystycznej kontroli jakości);
  d. prezentowanie reklam, ofert lub promocji dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas i naszych partnerów biznesowych, w szczególności w celu świadczenia usługi serwisów elektronicznych;
  e. ocena i analizowanie aktywności Klientów w trybie zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie) w celu zaprezentowania reklam, ofert, promocji i produktów dostosowanych do Państwa zainteresowań w szczególności w ramach realizacji usług serwisów elektronicznych oraz przy pomocy analiz rynkowych i statystycznych (oferowane w ten sposób promocje, usługi i reklamy nie będą wpływały w sposób bezpośredni na podejmowane przez Państwa decyzje);
  f. prowadzenie korespondencji z Klientami i odpowiadanie na nią,
  g. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, w tym w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w trakcie realizowania odpłatnych umów;
  h. realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności dochodzenie roszczeń i obrona przed podnoszonymi roszczeniami.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane?

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przeniesienia danych. W przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody mogą Państwo również skorzystać z prawa do jej wycofania w dowolnym momencie.
 2. Wycofanie zgody w trakcie przetwarzania danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem uprzednich procesów przetwarzania.
 3. Spełnienie wszystkich próśb i wniosków dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych nie będzie możliwe w zakresie, w jakim jesteśmy związani obowiązującymi przepisami.

Co zrobić, gdy uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niewłaściwie?

 1. Skorzystanie z przysługujących Państwu praw jest możliwe w drodze kontaktu mailowe na adres
  e-mail info@laguna.pl Wraz z otrzymaniem wiadomości powiadomimy Państwa w możliwie najkrótszym czasie o podjętych działaniach lub powodach odmowy ich podjęcia.
 2. W razie braku usatysfakcjonowania z podejmowanych działań lub procesu przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim?

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane usługodawcom i podmiotom, które zostały przez nas zaangażowane do realizowania zawartych z Państwem umów oraz które świadczą usługi niezbędne do prawidłowego działania serwisów elektronicznych w tym realizacji umów, stron www, portalu B2b czy e-sklepu (np. kurierom, dostawcom oprogramowania, podmiotom obsługującym płatności).
 2. Państwa dane ujawniane są w ograniczonym zakresie. Podmioty, którym ujawniamy dane, zostały zobowiązane do zachowania poufności i tajemnicy, a w oparciu o stosowne umowy, zostały również zobowiązane do wykorzystywania danych jedynie do powierzonych im celów i przy zachowaniu zasad ochrony nie mniej korzystnych niż w Laguna.
 3. Wyjątkowo, w zależności od usługodawcy, podmioty, którym przekazaliśmy Państwa dane osobowe, mogą samodzielnie określać cele i sposoby przetwarzania danych w zakresie zawartych z nami umów oraz obowiązujących przepisów prawa, które wiążą te podmioty (są to w szczególności operatorzy pocztowi, dostawcy usług transportowych oraz wspierające nas kancelarie prawne).
 4. Laguna udostępnia Państwa dane osobowe odpowiednim organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na pliki cookies (dalej: Cookies), odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również zewnętrzni usługodawcy, którzy są odpowiedzialni za dostarczanie treści i komunikatów marketingowych. Więcej informacji w części zatytułowanej Cookies.
 6. W ramach działalności Laguna co do zasady nie przewidujemy okoliczności, w której Państwa dane osobowe zostaną przekazane do krajów trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  a. Państwa dane mogą zostać wyjątkowo przekazane naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), głównie USA.
  b. W przypadku ewentualnego przekazania, dane zostaną przetransferowane tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na rzecz Laguna usług, zwłaszcza informatycznych.
  c. Bezpieczeństwo Państwa danych zapewniają standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również żeby nasi partnerzy byli objęci programem tzw. Privacy Shield.
  d. Kopia stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG dostępna jest u Administratora po uprzednim kontakcie.

Kwestie marketingowe oraz jak zrezygnować z przekazywania informacji przez Laguna?

 1. W ramach korzystania z serwisów informatycznych Laguna (w tym : e-sklep, portal B2B, stron www) mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i oferowanych przez nas usług oraz produktów i usług oferowanych przez naszych partnerów.
 2. W ramach powyższej zgody wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od Laguna drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Laguna oraz informacji handlowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Laguna j. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 poz. 334).
 3. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, w tym informacji o promocjach i ciekawych wskazówkach o naszych towarach lub też innych usług związanych z serwisami elektronicznymi, prosimy o wycofanie udzielonej zgody poprzez poinformowanie nas zgodnie zasadami przyjętymi w Polityce Prywatności lub też o wycofanie zgody poprzez skorzystanie z funkcji dostępnej w serwisach elektronicznych polegającej na rezygnacji z usługi lub poprzez skorzystanie z funkcjonalności wypisania dostępnej w otrzymanych wiadomościach albo poprzez wysłanie maila z żądaniem zaprzestania wysyłania informacji marketingowych na adres e-mail
  info@laguna.pl

Cookies

 1. Laguna używa plików Cookies aby serwisy informatyczne, w tym strony internetowe www.laguna.pl ,
  www.gustavson.com.pl, www.animadomus.com.pl i www.skleplaguna.pl oraz udostępnione na niej funkcjonalności działały poprawnie i prezentowały informacje odpowiadające Państwa zainteresowaniom i preferencjom.
 2. Cookies określa się jako małe pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera, tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Pliki mają na celu przechowywanie informacji służących do identyfikacji Państwa i Państwa przeglądarki oraz zapamiętywania ostatnich aktywności.
 3. Cookies dzielą się na niezbędne oraz takie, których wykorzystywanie nie jest konieczne dla prawidłowego świadczenia usług.
 4. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Mogą zatem ograniczyć Państwo częściowo (np. czasowo) lub też całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania Cookies. Wyłączenie zapisywania Cookies może przełożyć się na niektóre funkcjonalności serwisów elektronicznych, w tym e-Sklepu oraz stron www Laguna. Cookies nieistotne nie będą zapisywane w pamięci przeglądarki do czasu wyrażenia zgody.
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze serwisy elektroniczne– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo takiej zgody, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 6. Administrator może korzystać w swoich serwisach elektronicznych, w tym na stronach www z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), które pomagają analizować ruch w serwisach elektronicznych Laguna. Gromadzone w ten sposób dane są przetwarzane w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisami elektronicznymi. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby
  odwiedzające strony serwisów elektornicznych. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających serwisy elektroniczne Laguna oraz sposób ich zachowania na stronach internetowych, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. W ramach prowadzonych serwisów elektronicznych, w tym sklepu internetowego oraz stron www i innych dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe podlegały możliwie jak najszerszemu zakresowi ochrony. Niemniej jednak serwisy elektroniczne Laguna mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby odnośniki umieszczane na serwisach elektronicznych Laguna nie prowadziły do bezprawnego przetwarzania Państwa danych osobowych. Laguna nie ponosi odpowiedzialności za kwestie przetwarzania danych osobowych na tych stronach internetowych i platformach oraz zgodność z prawem mających tam miejsce procesów przetwarzania danych osobowych, w związku z czym Laguna zachęca do zapoznania się z polityką prywatności stron internetowych, na które mogą Państwo przejść.

Adres i dane kontaktowe:

Laguna Fabryka Okuć S.A.
ul. Maszynowa 32A
80-298 Gdańsk
tel.: +48 58 770 48 00
NIP 525 256 43 48

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
VII KRS 0000936019
Prezes Zarządu: Grzegorz Dolny
Kapitał zakładowy: 900 000 PLN


Biuro obsługi klienta
– kraj

Tel. +48 58 770 48 20
Tel. 609 030 164

e-mail: kraj[at]laguna.pl

Biuro obsługi klienta
– export

Tel. +48 58 770 48 10
Tel. 603 219 418
e-mail: exportoffice[at]laguna.pl

Jesteś zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Napisz do nas! – kraj[at]laguna.pl

  Newsletter