Zásady ochrany osobních údajů – Laguna Fabryka Okuć

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI LAGUNA FABRYKA OKUĆ

§ 1. Obecné informace
Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 1. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Laguna Fabryka Okuć S.A. definuje pravidla pro zpracování, shromažďování, používání, ochranu a výmaz shromážděných osobních údajů poskytnutých Uživateli / Zákazníky / Obchodními partnery ve všech typech smluv, elektronických služeb včetně e-shopu, B2B portálu a dalších forem předávání osobních údajů. Dále jen Laguna.
 2. Správcem Vašich osobních údajů (ADO) je společnost Laguna Fabryka Okuć S.A. se sídlem v Gdaňsku (80-298), ul. Maszynowa 32A, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem Gdańsk-Północ v Gdaňsku, VII. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000936019, NIP: 5252564348, REGON: 146860844. Správcem je také Prodejce a Poskytovatel služeb IT systémů podporujících společnost Laguna Fabryka Okuć.
 3. Kontakt na Správce ve věci zpracovávaných osobních údajů je možný prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@laguna.pl

§ 2. Ochrana osobních údajů
Jak se společnost Laguna stará o poskytnuté osobní údaje?

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Sb. z. EU. L. 2016.05.04).
 2. Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, internetový identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby.
 3. Poskytnutí osobních údajů je obecně dobrovolné a probíhá s Vaším souhlasem, v určitých specifických případech však může být souhlas nezbytný. Neudělení souhlasu může mít za následek nemožnost řádně využívat všechny funkce nabízené společností Laguna.
 4. Výjimečně jsou osobní údaje zpracovávány bez souhlasu za účelem uzavření a plnění smluv, jichž jste smluvní stranou, nebo k provedení činností na Vaši žádost před uzavřením smluv. Neposkytnutí osobních údajů ve výše uvedeném případě a v rozsahu stanoveném formuláři v elektronických službách Laguna bude mít za následek nemožnost jejich uzavření. Rozsah údajů nezbytných pro realizaci smluv Vám bude předložen v těchto Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Laguna nebo v další korespondenci.
 5. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i bez souhlasu v případě, že je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce (např. osobní údaje jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností, včetně zejména účetních a daňových povinností) a jejich neudělení znemožní plnění těchto povinností a kdy toto zpracování vyplývá z oprávněného zájmu Správce.
 6. Chcete-li se dozvědět o svých právech v souvislosti se zpracováním údajů, přečtěte si prosím další část Zásad ochrany osobních údajů.
 7. Společnost Laguna používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany Vašich osobních údajů, přičemž zvláštní pozornost věnuje tomu, aby osobní údaje byly:
  1. zpracovávány v souladu se zákonem, spolehlivým a transparentním způsobem,
  2. shromažďovány pro konkrétní, explicitní a legitimní účely,
  3. přiměřené, relevantní a omezené na účel, pro který jsou zpracovávány,
  4. uloženy ve formě umožňující Vaši identifikaci, a to po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování,
  5. zpracovávány způsobem, který zajišťuje přiměřené zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, vhodnými technickými a organizačními opatřeními.
 8. Společnost Laguna zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila, že zpracování bude probíhat v souladu s platnými předpisy. V případě potřeby budou tato opatření přezkoumána a aktualizována.

Jaké údaje používáme? Jak dlouho jsou údaje uchovávány?

 1. Správce shromažďuje osobní údaje za účelem realizace služeb souvisejících s využíváním služeb nabízených společností Laguna a provádění činností na žádost subjektu údajů, včetně uzavření smlouvy, její realizace a poskytování poprodejního servisu .
 2. Správce zpracovává (maximální rozsah) těchto osobních údajů:
  1. údaje uvedené ve formulářích, včetně: formuláře registrace účtu, kontaktního formuláře, objednávkového formuláře, údajů z obsahu smluv, tzn. jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum narození, korespondenční adresa, doručovací adresa;
  2. údaje z jiných zdrojů, zejména informace shromážděné ve formě souborů cookies, jako je ID zařízení, MAC adresa, IP adresa, operační systém, nastavení zařízení, jazykové nastavení, typ prohlížeče, údaje o Vaší aktivitě v našich elektronických službách a informace o interakcích se sdíleným obsahem.
  3. jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště, pokud se liší od doručovací adresy. V případě klientů provozujících podnikatelskou činnost budou zpracovávány i údaje identifikující tuto činnost (název firmy, daňové identifikační číslo (DIČ), adresa provozovny / sídla), údaje identifikující zástupce klienta.
 3. Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávány zpravidla po dobu nezbytnou pro plnění smluv a pro plnění povinností společnosti Laguna vyplývajících z obecně platných ustanovení.
 4. Kromě toho jsou Vaše údaje zpracovávány po dobu vyplývající z platných zákonných ustanovení týkajících se omezení nároků.
 5. Údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracovává a uchovává společnost Laguna až do jeho odvolání.
 6. Údaje využité na základě oprávněného zájmu budou uchovávány po dobu nezbytnou k jeho realizaci nebo do vznesení námitky, pokud společnost Laguna shledá námitku oprávněnou.

Na jakém základě dochází ke zpracování údajů? K jakým účelům údaje používáme?

 1. Zpracování osobních údajů probíhá na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 GDPR. Mezi důvody, na základě kterých budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, za předpokladu splnění určitých podmínek, lze rozlišit:
  1. čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR – subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
  2. čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;
  3. čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Správce;
  4. čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných Správcem nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
 2. Zpracování údajů vyžaduje splnění alespoň jednoho z výše uvedených důvodů. V případě, že zpracování probíhá na základě bodu 1 písm. d výše – tzn. na základě oprávněných zájmů Správce – společnost Laguna Vás bude vždy informovat o existenci takového oprávněného zájmu, pokud nebude pokryt účely uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů.
 3. Mezi možné účely zpracování osobních údajů Správcem rozlišujeme:
  1. uzavírání a plnění smluv o poskytování služeb nebo vykonávání činností souvisejících s elektronickými službami na žádost budoucího Zákazníka před jejich uzavřením (osobní údaje jsou tedy zpracovávány za účelem provádění činností souvisejících s elektronickými službami Laguna, abyste mohli plně využívat funkčnost a výhody, které nabízejí, včetně zadávání objednávek bez nutnosti vyplňovat nákupní formuláře, spravovat souhlasy na webu atd.);
  2. uzavření a realizace Kupní smlouvy nebo přijetí opatření na žádost budoucího Zákazníka před jejím uzavřením (osobní údaje potřebujeme pro realizaci objednávky a správné plnění uzavřené smlouvy – bez příslušných informací nebude Laguna schopna zarezervovat ani odeslat konkrétní produkty Vám nebo Vás v jejich případě kontaktovat);
  3. přijímání a vyřizování reklamací (dbajíc na kvalitu nabízených produktů nabízí společnost Laguna svým zákazníkům pouze ta nejkvalitnější řešení – přesto však společnost Laguna není schopna plně vyloučit výrobní chyby, které nebyly odhaleny naší důslednou kontrolou kvality) ;
  4. předkládání reklam, nabídek nebo akcí týkajících se produktů a služeb nabízených námi a našimi obchodními partnery, zejména za účelem poskytování elektronických služeb;
 4. posuzování a analyzování zákaznické činnosti v režimu automatizovaného zpracování Osobních údajů (profilování) za účelem prezentace reklam, nabídek, akcí a produktů přizpůsobených Vašim zájmům, zejména v rámci realizace elektronických služeb a pomocí tržních a statistických analýz (propagace, služby a reklamy nabízené tímto způsobem nebudou přímo ovlivňovat Vaše rozhodování);
 5. vedení korespondence se Zákazníky a odpovídání na ni,
 6. plnění právních povinností vyplývajících z předpisů, zejména daňových a účetních předpisů, zejména při realizaci placených smluv;
 7. realizace oprávněných zájmů Správce, zejména uplatňování nároků a obrana proti vzneseným nárokům.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

 1. V souladu s platnými ustanoveními máte právo požadovat přístup ke zpracovávaným údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. V případě dřívějšího udělení souhlasu máte rovněž právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
 2. Odvoláním souhlasu v průběhu zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost předchozích procesů zpracování.
 3. Nebude možné vyhovět všem požadavkům a žádostem týkajícím se osobních údajů, které zpracováváme, v rozsahu, v jakém jsme vázáni platnými předpisy.

Co dělat, pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně?

 1. Uplatnění vašich práv je možné prostřednictvím e-mailové adresyinfo@laguna.pl Po obdržení zprávy Vás budeme co nejdříve informovat o přijatých opatřeních nebo důvodech odmítnutí jejich provedení.
 2. Pokud nejste spokojeni s přijatými opatřeními nebo postupem zpracování a ochrany osobních údajů zpracovávaných, máte právo podat stížnost dozorovému orgánu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou osobní údaje předávány třetím stranám?

 1. Osobní údaje mohou být předány poskytovatelům služeb a subjektům, které jsme pověřili realizací smluv uzavřených s Vámi a které poskytují služby nezbytné pro řádný provoz elektronických služeb, včetně realizace smluv, webové stránky, B2B portálu nebo e-shopu ( např. kurýři, dodavatelé softwaru, poskytovatelé platebních služeb).
 2. Vaše údaje jsou poskytovány v omezeném rozsahu. Subjekty, kterým údaje zpřístupňujeme, mají povinnost zachovávat mlčenlivost a tajemství a na základě příslušných dohod mají rovněž povinnost používat údaje pouze pro účely, pro které jim byly svěřeny, a v souladu s pravidly ochrany ne méně výhodnými než ve společnosti Laguna.
 3. Výjimečně, v závislosti na poskytovateli služeb, mohou subjekty, kterým jsme Vaše osobní údaje předali, samostatně určit účely a způsoby zpracování údajů v rozsahu s námi uzavřených smluv a platných právních ustanovení, která tyto subjekty zavazují (jedná se zejména o poštovní operátory, poskytovatelé přepravních služeb a podporující nás advokátní kanceláře).
 4. Společnost Laguna sdílí Vaše osobní údaje s příslušnými státními orgány na základě platných právních předpisů.
 5. Pokud vyjádříte souhlas se soubory cookies (dále jen: Cookies), mohou být příjemci Vašich osobních údajů také externí poskytovatelé služeb, kteří jsou odpovědní za poskytování obsahu a marketingových sdělení. Více informací v sekci nazvané Cookies.
 6. V rámci činnosti společnosti Laguna zpravidla nepředvídáme okolnosti, za kterých budou Vaše osobní údaje předávány do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
  1. Vaše údaje mohou být výjimečně předány našim partnerům zpracovávajícím je mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), zejména USA.
  2. V případě možného předání budou údaje předány pouze v nezbytném rozsahu, souvisejícím s poskytováním služeb společnosti Laguna těmito partnery, zejména IT služeb.
  3. Bezpečnost Vašich údajů je zajištěna standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí. Snažíme se také, aby naši partneři byli zařazeni do programu tzv. Privacy Shield.
  4. Kopii bezpečnostních opatření, která používáme ohledně přenosu údajů do zemí mimo EHP, jsou dostupné u Správce po předchozím kontaktu.

Marketingové otázky a jak se odhlásit z poskytování informací společností Laguna?

 1. V rámci využívání IT služeb společnosti Laguna (včetně: e-shopu, B2B portálu, webových stránek) můžete vyjádřit souhlas se zasíláním dalších marketingových informací o našich produktech a službách, které nabízíme, stejně jako o produktech a službách nabízených našimi partnery.
 2. V rámci výše uvedeného souhlasu souhlasíte se zasíláním od společnosti Laguna elektronickými prostředky na uvedenou e-mailovou adresu obchodních informací o produktech a službách nabízených společností Laguna a obchodních informací pro marketingové účely subjektů spolupracujících se společností Laguna tj. ve smyslu zákona o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. zák. z roku 2020 334).
 3. Pokud se chcete odhlásit ze zasílání marketingových informací, včetně informací o akcích a zajímavých tipů na naše zboží nebo jiné služby související s elektronickými službami, odvolejte prosím svůj souhlas tím, že nás budete informovat v souladu s pravidly přijatými v Zásadách ochrany osobních údajů, nebo odvolejte souhlas využitím funkce dostupné v elektronických službách odstoupením od služby nebo využitím funkce odhlášení dostupné v došlých zprávách nebo zasláním e-mailu s žádostí o ukončení zasílání marketingových informací na e-mailovou adresu info@laguna.pl

Cookies

 1. Společnost Laguna používá soubory cookies k tomu, aby služby IT, včetně webových stránek www.laguna.pl, www.gustavson.com.pl, www.animadomus.com.pl a www.skleplaguna.pl, a funkce na nich dostupné fungovaly správně a poskytovaly informace odpovídající Vašim zájmům a preferencím.
 2. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá webový prohlížeč do počítače, tabletu, telefonu nebo jiného mobilního zařízení. Soubory se používají k ukládání informací k identifikaci Vás a Vašeho prohlížeče a k zapamatování nedávných aktivit.
 3. Cookies se dělí na nezbytné a takové, jejichž použití není nutné pro řádné poskytování služeb.
 4. Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá ukládání souborů Cookies. Každý má možnost definovat podmínky používání souborů Cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. Můžete tedy částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů Cookies. Zakázání souborů Cookies se může promítnout do některých funkcí elektronických služeb, včetně webových stránek e-shopu a webových stránek Laguna. Nedůležité soubory cookies nebudou uloženy do paměti prohlížeče, dokud nebude udělen souhlas.
 5. Nastavení webového prohlížeče v oblasti souborů Cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním souborů Cookies našimi elektronickými službami – v souladu se zákonem může být tento souhlas vyjádřen i prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud si nepřejete udělit souhlas, změňte prosím nastavení svého webového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení souborů Cookies a jejich samostatném odstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče.
 6. Správce může používat na svých elektronických službách, včetně webových stránek, využívat služby Google Analytics poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), které pomáhají analyzovat provoz na elektronických servisech Laguna. Takto shromážděné údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb anonymizovaným způsobem (jedná se o tzv. provozní údaje znemožňující identifikaci osoby) pro generování statistik nápomocných při správě elektronických služeb. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, tzn. neobsahují identifikační prvky (osobní údaje) návštěvníků stránek elektronických servisů. Správce pomocí výše uvedených služeb shromažďuje údaje, jako jsou zdroje a médium získávání návštěvníků elektronických služeb Laguna a způsob jejich chování na webových stránkách, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých stránky navštěvují, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.

§ 3. Závěrečná ustanovení

 1. V rámci realizovaných elektronických služeb, včetně internetového obchodu, webových stránek a dalších, vynakládáme maximální úsilí, aby Vaše osobní údaje podléhaly co nejširšímu rozsahu ochrany. Elektronické služby Laguna však mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky.
 2. Správce vynakládá veškeré úsilí, aby odkazy umístěné na elektronických službách Laguna nevedly k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů. Společnost Laguna nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách a platformách a zákonnost procesů zpracování osobních údajů, které tam probíhají, proto Vám společnost Laguna doporučuje, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů webových stránek, na které můžete přejít.

Adresa a kontaktní údaje:

Laguna Fabryka Okuć S.A.
ul. Maszynowa 32A
80-298 Gdańsk
tel.: +48 58 770 48 00
NIP 525 256 43 48

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
VII KRS 0000936019
Prezes Zarządu: Grzegorz Dolny
Kapitał zakładowy: 5000 PLN


Biuro obsługi klienta
– kraj

Tel. +48 58 770 48 17
Tel. 609 555 868
e-mail: kraj@laguna.pl

Biuro obsługi klienta
– export

Tel. +48 58 770 48 10
Tel. 603 219 418
e-mail: exportoffice@laguna.pl

 

Máte zájem o spolupráci? Máte nějaké dotazy?

Potřebujete technickou podporu?

Napište nám! – kraj@laguna.pl

  Newsletter