1132_mocowanie-kk-075

KK-075 nr 1132 (ychwyt do sufitu)